ZBT Full Form

ZBT Full Form – Zero Bus Turnaround