JPSS full form

Janathipathiya Samrakshana Samithy