GRU full form

Glavnoye Razvedivatel’noye Upravileniye