GESG full form

Gorlicka Ekologiczna Strefa Gospodarcza