APO B Full Form

APO B Full Form – Apolipoprotein B